Spółka otrzymała dotację z PUP (art. 15zzb specustawy w sprawie COVID-19) za maj-lipiec br. Czy może otrzymać za sierpień-październik br. dofinansowanie ze środków FGŚP z WUP na podstawie art. 15gg specustawy w sprawie COVID-19?

 

NIE. Dofinansowanie wynagrodzeń z powiatowego urzędu pracy na gruncie art. 15zzb ust. 5 specustawy w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Przedsiębiorca wykorzystał więc maksymalnie wsparcie wynagrodzeń (maj, czerwiec, lipiec br.), jakie mógł uzyskać ze środków FP/EFS. Co prawda dofinansowanie ze środków FGŚP z WUP przysługuje również na łączny okres 3 miesięcy, przypadający od miesiąca złożenia wniosku, o czym mowa w art. 15gg ust. 6, ale sam fakt wykorzystania dofinansowania przez 3 miesiące w oparciu o art. 15zzb tej ustawy z PUP blokuje możliwość uzyskania wsparcia z FGŚP na podstawie art. 15gg specustawy w sprawie COVID-19 dotyczącego dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Jest to uwarunkowane podejściem interpretacyjnym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwestii łączenia dofinansowania wynagrodzeń ze środków FGŚP i FP/EFS do tych samych pracowników. Przedsiębiorca może uzyskać wsparcie z tych 2 źródeł, ale tylko pod warunkiem, że łączny okres dofinansowania nie przekroczy 3 miesięcy. Dozwolone są więc takie warianty, że przedsiębiorca korzysta np. przez 2 miesiące z dofinansowania ze środków FP/EFS na podstawie art. 15zzb specustawy w sprawie COVID-19 z PUP, a po zakończeniu okresu dofinansowania na tych samych pracowników może ubiegać się o wparcie na 1 miesiąc ze środków FGŚP z WUP.

 

 

 

Źródło :

http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl/tarcza-laczenie-dofinansowan-wynagrodzen-z-pup-i-wup-2020-71,archiwum,artykul,202798,1737.html