• 1
  • 2
  • 3
  • 4

1. Termin i miejsce składania zawiadomienia

Od 1 lipca br. zgodnie z nowym brzmieniem art. 117ba § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku VAT jako podatnik VAT czynny za jego zaległości podatkowe w części podatku VAT proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług, jeżeli zapłata należności za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (tzw. białej liście).

Ustawodawca jednak umożliwił podatnikowi uwolnienie się od takiej odpowiedzialności solidarnej poprzez złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek bankowy spoza wykazu.

Zawiadomienie takie może zostać złożone również przez przedsiębiorstwo w spadku lub przez pełnomocnika. W przypadku pełnomocnika wystarczy posiadać pełnomocnictwo ogólne (PPO-1) lub szczególne (PPS-1).

Zawiadomienie składane jest w formie papierowej lub elektronicznej, np. za pośrednictwem formularza udostępnionego na Portalu Podatkowym (www.podatki.gov.pl/zawiadomienie-zaw-nr/). Dokument taki musi być jednak podpisany profilem zaufanym. Przypomnijmy, że podatnicy, którzy nie posiadają profili zaufanych mogą uzyskać, bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie skarbowym, tzw. tymczasowy profil zaufany. Jest on ważny 3 miesiące (przy czym okres ważności może zostać przedłużony).

Na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1065) zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu. Przy czym należy pamiętać, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z koronawirusem termin ten wynosi 14 dni od dnia zlecenia przelewu (regulacja w tym zakresie weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r.).

 

2. Od 4 lipca 2020 r. nowy wzór zawiadomienia ZAW-NR

W związku z obowiązującymi od 1 lipca br. zmianami w art. 117ba Ordynacji podatkowej, w dniu 3 lipca 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1188). Mocą ww. rozporządzenia od 4 lipca 2020 r. obowiązuje nowy wzór formularza ZAW-NR - czyli zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku do towarów i usług.

 

Siedziba Spółki:

ul. Zielona 14 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

tel./fax +48 62 736 00 36 

 

email: biuro@ulmex.com.pl

Nasze wyróżnieniaUWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

ULMEX SP. Z O. O. (dalej zwani: „Spółka”) podczas udostępniana zawartości swoich stron WWW stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) czyli dane informatyczne, składające się grupy liter i cyfr, które zapisujemy w Państwa przeglądarce internetowej lub na dysku twardym Państwa komputera. Możliwe jest także używanie przez Spółkę technologii o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies.